korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie

Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna

Cel, skład i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Parafialnej Rady Ekonomicznej wyznaczają statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze punkty z tych dokumentów. Całość można znaleźć na stronie internetowej archidiecezji poznańskiej.

Parafialna Rada Duszpasterska

Rada jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich, szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego. 

Parafialną Radę Duszpasterską tworzą: z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych istniejących na terenie parafii, przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz parafialnych grup apostolskich, ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba jej członków winna być dostosowana do wielkości parafii.

Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Wrześniowe spotkanie członków Rady było poświęcone syntezie synodalnej parafialnej i diecezjalnej oraz podsumowaniu działalności duszpasterskiej w czasie wakacji (m.in. półkolonie dla dzieci i młodzieży oraz wyjazd ministrantów do Wisełki) i zaplanowaniu działań na najbliższy czas – m.in.: korowód świętych, zbiórka żywności dla potrzebujących.

Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego. 

Parafialna Rada Ekonomiczna

Celem Rady jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych. 

Rada składa się z 3 do 7 członków, w zależności od wielkości parafii. Poza proboszczem członkami Rady winny być osoby świeckie będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno-finansowych. Przewodniczącym Rady z urzędu jest proboszcz. On też, zgodnie z przepisami prawa, jest wyłącznym reprezentantem parafii. Zaleca się, by przynajmniej jeden członek Rady był równocześnie członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Członków Rady wybiera proboszcz na podstawie własnego rozeznania i opinii zaciągniętej wśród wiernych. 

Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach: angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych, remont obiektów parafialnych, budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących, zmiana przeznaczenia budynków, kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości, dzierżawa gruntów, najem budynków parafialnych, zaciąganie kredytów – wysokość kredytu nie może przekroczyć możliwości jego spłaty przez parafię w terminie jednego roku, zgłaszanie działalności gospodarczej parafii. W ostatnim czasie ważnym tematem spotkań był remont Centrum Duszpasterskiego.

Rada winna mieć wgląd do następujących dokumentów: inwentarz dóbr parafialnych, wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający własność nieruchomości należących do parafii, umowy pracownicze, umowy najmu i dzierżawy, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty dotyczące opłat za wodę, gaz, elektryczność, ogrzewanie itp., korespondencję z Kurią Metropolitalną dotyczącą spraw ekonomicznych parafii, księgę protokołów posiedzeń Parafialnej Rady Ekonomicznej. 

Wskazania dotyczące obu Rad

Skład jednej i drugiej Rady oraz dokonane w nim zmiany personalne wymagają zatwierdzenia Arcybiskupa Poznańskiego. Kadencja członków obu Rad trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana jej składu. Członkostwo traci się na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii lub przekroczenia wieku 70 lat.

Zebrania Rad zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. Posiedzenia Rad odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, można zwoływać ją częściej. 

Ważniejsze ustalenia Rad winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej. 

Działalność członków Rad jest bezinteresowna. Przedstawiciele Rad uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Kurię Metropolitalną.

opracowanie:
Katarzyna Maciejewska